Офіційний сайт Нехворощанської громади
Полтавська область, Полтавський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану  с. Лівенське на території Нехворощанської сільської ради Новосанжарського району, Полтавської області.

Дата: 29.10.2019 17:00
Кількість переглядів: 329

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану

 с. Лівенське на території Нехворощанської сільської ради Новосанжарського району, Полтавської області.

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Виконавчий комітет Нехворощанської сільської ради.

Виконавець – ФОП Бородич М.В.

Вид та основні цілі документу державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план села Лівенське на території Нехворощанської сільської ради Новосанжарського району, Полтавської області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту.

Завданнями генерального плану населеного пункту є:

 • визначення основних принципів і напрямків планувальної організації

та функціонального призначення території;

 • формування системи громадського обслуговування населення;
 • організація вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою;
 • організація цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів;
 • визначення основних принципів охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів;
 • визначення послідовності реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

При розробленні генерального плану враховуються Генеральна схема планування території України; схеми планування території Полтавської області; стратегії, прогнози і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів; інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території, спеціалізовані схеми, проекти і програми розвитку інфраструктури населеного пункту, безпеки та організації дорожнього руху, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження об'єктів культурної спадщини тощо.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Також на підставі затвердженого генерального плану будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст. 19, зокрема, визначають:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху, порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 • межі прибережних захисних смуг.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

 • відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;
 • планувальні обмеження ( прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);
 • охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних в селі Лівенське на території Нехворощанської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області.

При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, що мають відношення до проекту Генеральний план населеного пункту, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Регіональної цільової Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017 – 2021 роки («Довкілля-2021»), затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 06 березня 2017 року, Комплексна програма поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017-2021 роки, затверджена рішенням сімнадцятої сесії сьомого скликання сесії Полтавської обласної ради  від 14 липня 2017 року № 497, Програми економічного і соціального розвитку Новосанжарського району на 2017 рік,

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, наявними в селі Лівенське на території Нехворощанської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області, є: 

1. Атмосферне повітря 

- забруднення атмосферного повітря автотранспортом;

- виробнича діяльність підприємств,  а також  об'єктів  з технологічними  процесами,  які супроводжуються викидами шкідливих  речовин в атмосферу.

2.Водні ресурси:

- відсутність централізованого водовідведення;

3. Здоров'я населення:

- якість питної води.

4. Поводження з відходами:

- відсутність санкціонованого місця видалення відходів.

Даних щодо радіоактивного забруднення території села немає. Видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку на території села немає. Хімічно небезпечних об’єктів немає, точкові хімічно небезпечні об’єкти, розташовані за межами села, в зону можливого хімічного забруднення, до яких потрапляє територія села, відсутні. Несприятливі гідрометеорологічні явища (наводки, провали, зсуви) відсутні.

За екологічними чинниками територія знаходиться у сприятливому середовищі, яке забезпечується відсутністю джерел забруднення та наявністю зелених насаджень. 

Наявні та запроектовані об’єкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

На території села Лівенське передбачені генеральним планом об’єкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, саме об’єкти:

Другої категорії видів планованої діяльності та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля: 10) інфраструктурні проекти: проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок (р.Маячка); Будівництво гребель та встановлення іншого обладнання для утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу, згідно з пункт14 – реконструкція.

 

Ймовірні наслідки

а)         для довкілля, у тому числі для населення

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного, залізничного транспорту та виробничої техніки;
 • в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на водне середовище відсутній. Водопостачання - проектна система господарсько-питного водопроводу. Каналізація - проектна, централізована;
 • порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників - вітру, дощових потоків, тощо;
 • акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;
 • на соціальне середовище — створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.
 • б)         Для територій з природоохоронним статусом
 • Об’єкти та території природно-заповідного фонду на території проектування відсутні, отже вплив не передбачається;
 • в)         Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення Транскордонний плив відсутній;

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень генерального плану населених пунктів, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури здійснюється розгляд виправданих альтернатив проектних рішень.

Якщо документ державного планування не буде затверджено, це створить умови для невиконання Схеми планування території Полтавської області.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення документу державного планування, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

Перелік та обсяг інформації

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • лабораторні дослідження стану довкілля;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля.

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села Лівенське на території Нехворощанської сільської ради  може бути розширений та поглиблений в залежності від характеру проектних рішень документу державного планування.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень генерального плану села Лівенське на території Нехворощанської сільської ради на довкілля та стан здоров’я населення, у першу чергу щодо:

- оптимізації виробничих, комунальних територій тощо та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою;

- вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі населених пунктів з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

- розширення мережі ланшафтних зон та зелених насаджень загального користування; обмеженого користування; формування зелених насаджень спеціального призначення;

- визначення напрямків ефективної системи поводження з відходами на території населеного пункту;

- проведення реконструкції споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання та водовідведення.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку  - Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - ст. 6, п. 2.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Нехворощанська сільська рада  (39354 Полтавська обл. Новосанжарський район село Нехвороща вулиця Миру, буд.3, тел./факс (05344) 9-64-42, е-mail: sr-nehvoroscha@ukr.net, відповідальна особа Мовчан Юрій Іванович.

Строки подання

15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Нехворощанської ОТГ, заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану  села Соколова Балка на території Нехворощанської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області (відповідно до пп/5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь